tel. 600 220 095 Infolinia czynna w godz: pn-pt. 9-17 sklep@wegielsztygar.pl
SuperBezpieczneTM zakupy
SuperFair.Shop badge

Regulamin Sklepu

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO 
Regulamin wchodzi w życie dnia 16.06.2023r 
 
Rozdział I. Definicje.  
Pojęcia użyte w Regulaminie oznaczają:

 1. Regulamin: niniejszy Regulamin Sklepu Internetowego, który określa zasady i warunki świadczenia usług drogą elektroniczną, w tym korzystania ze Sklepu.
 2. Sprzedający - SYNERGIO S.A. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Bobrowiecka 8, 00-728 Warszawa, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000609092. Kapitał zakładowy 100 000.00 PLN opłacony w całości, NIP 1132906293, REGON 364040210.
 3. Klient - oznacza podmiot, na rzecz którego zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną lub z którym zawarta może być Umowa sprzedaży.
 4. Konsument - oznacza osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 5. Przedsiębiorca - oznacza osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną niebędącą osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadzącą we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową i dokonującą czynności prawnej związanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 6. Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta – oznacza osobę fizyczną, zawierającą Umowę sprzedaży bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści Umowy sprzedaży wynika, że nie posiada ona dla tego Przedsiębiorcy zawodowego charakteru, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez niego działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
 7. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.).
 8. Sklep Internetowy (Sklep) – serwis internetowy dostępny pod www.wegielsztygar.pl , za pośrednictwem, którego Kupujący może w szczególności składać Zamówienia.
 9. Towar – produkty prezentowane w Sklepie Internetowym.
 10. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy Synergio S.A. a Kupującym, zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu.
  Umowa zawarta na odległość w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość, bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcie umowy włącznie.
 11. Formularz rejestracji – dostępny w Sklepie, umożliwiający utworzenie „Konta klienta”.
 12. Konto – konto klienta w Sklepie, gdzie gromadzone są dane podane przez Kupującego oraz informacje o złożonych przez niego zamówieniach.
 13. Zamówienie – jest to oświadczenie woli Kupującego, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru składane przez Formularz Zamówienia.
 14. Formularz zamówienia – dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie zamówienia przez Kupującego, określenie warunków dostawy oraz płatności.
 15. Newsletter – bezpłatna Usługa elektroniczna, świadczona przez Sprzedawcę za pośrednictwem poczty elektronicznej (e-mail), która umożliwia wszystkim korzystającym z niej, automatyczne otrzymywanie od Sprzedawcy cyklicznych wiadomości (newsletterów), zawierających informacje o nowościach oraz promocjach.
 16. Rękojmia – ustawowa odpowiedzialność Sprzedawcy za wady fizyczne oraz prawne sprzedawanego towaru.
 17. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014, poz. 827 ze zm.);
 18. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).

Rozdział II. Postanowienia ogólne.

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu Internetowego dostępnego pod www.wegielsztygar.pl prowadzonego przez Synergio S.A.
 2. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 3. Niniejszy Regulamin określa w szczególności:
  a) zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta w ramach Sklepu Internetowego;
  b) warunki i zasady dokonywania elektronicznej rezerwacji produktów dostępnych w ramach Sklepu Internetowego;
  c) warunki i zasady składania drogą elektroniczną Zamówień w ramach Sklepu Internetowego;
  d) zasady zawierania Umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach Sklepu Internetowego.
 4. W celu korzystania ze Sklepu Internetowego Kupujący powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego, z dostępem do Internetu.
 5. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa Synergio S.A. zastrzega sobie możliwość ograniczenia świadczenia usług za pośrednictwem Sklepu Internetowego do osób, które nie ukończyły 18 lat. W takim przypadku potencjalni Klienci zostaną o powyższym powiadomieni.
 6. Kupujący mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu www.wegielsztygar.pl oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.
 7. Informacje o Towarach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.
 8. Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności w szczególności za zakłócenia, w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich, niezbędnymi pracami serwisowymi lub niekompatybilnością Sklepu Internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.

Rozdział III. Informacje podstawowe, techniczne. Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego.

 1. Adres sprzedawcy: SYNERGIO S.A. Bobrowiecka 8, 00-728 Warszawa
  Adres e-mail Sprzedawcy: sklep@wegielsztygar.pl 
  Numer telefonu: 600 220 095 
  Numer rachunku bankowego Sprzedawcy: 61 1240 6973 1111 0011 1205 1221 
  Kontakt Klienta ze Sprzedającym może następować za pomocą poczty tradycyjnej, poczty elektronicznej i numeru telefonu dostępnego w godzinach 9 -17, podanych w niniejszym paragrafie od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni wolnych od pracy.
 2. Sprzedawca oferuje następujące rodzaje Usług Elektronicznych:
  a) Sklep Internetowy,
  b) Newsletter,
  c) Opiniowanie (komentowanie),
  d) Konto.
 3. Sprzedawca świadczy Usługi Elektroniczne zgodnie z Regulaminem.
 4. Warunkiem rozpoczęcia korzystania ze Sklepu Internetowego jest rejestracja w jego ramach.
 5. Rejestracja konta następuje poprzez wypełnienie Formularza i zaakceptowanie Regulaminu oraz Polityki prywatności, udostępnionych na jednej ze stron Sklepu.
 6. Sprzedający może pozbawić Kupującego prawa do korzystania ze Sklepu Internetowego, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Sklepu Internetowego, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia Regulaminu przez Kupującego, a w szczególności, gdy:
  a) podał w trakcie rejestracji w Sklepie Internetowym dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich, 
  b) dopuścił się za pośrednictwem Sklepu Internetowego naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych klientów Sklepu Internetowego, 
  c) dopuścił się innych zachowań, które zostaną uznane przez Synergio S.A. za zachowania niezgodne z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet lub godzące w dobre imię Synergio S.A.
 7. Osoba, która została pozbawiona prawa do korzystania ze Sklepu Internetowego, nie może dokonać powtórnej rejestracji bez uprzedniej zgody Synergio S.A.
 8. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi usługami w ramach Witryny, Sklep Internetowy podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie.
 9. Kupujący zobowiązany jest w szczególności do:
  a) niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,
  b) korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,
  c) niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu Internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam),
  d) korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych Kupujących oraz dla Synergio S.A.,
  e) korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu Internetowego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego,
  f) korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.
 10. Sprzedawca wskazuje, iż publiczny charakter sieci Internet i korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną wiązać może się z zagrożeniem pozyskania lub modyfikowania danych Klientów przez osoby nieuprawnione, dlatego Klienci powinni stosować właściwe środki techniczne, które zminimalizują wskazane wyżej zagrożenia, w tym programy antywirusowe i chroniące tożsamość korzystających z sieci Internet.

Rozdział IV. Dane osobowe oraz informacje dodatkowe.

 1. Podane dane osobowe przez Kupujących, Sprzedawca przetwarza zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietna 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływy danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U. L119 z 4.5.2016, dalej „Rozporządzenie”). W szczególności Sprzedawca zapewnia, aby dane były przetwarzane zgodnie z prawem, rzetelnie i w sposób przejrzysty dla Klientów i innych osób, których dane dotyczą.
 2. Newsletter – usługa, która ma na celu dostarczenie zamówionych informacji. Korzystanie z niego nie wymaga rejestracji Konta, ale wymaga podanie adresu poczty elektronicznej oraz złożenia oświadczeń w sprawie akceptacji Regulaminu, przetwarzania danych osobowych, przekazywania informacji handlowych.
 3. Opinie – Sprzedawca umożliwia zamieszczanie na stronie Sklepu indywidualnych i subiektywnych opinii dotyczących zakupionych towarów. Sprzedawca każdorazowo oznacza opinie zweryfikowane potwierdzone zakupem oraz niezweryfikowane.

Rozdział V. Procedura zawarcia Umowy sprzedaży.

 1. W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu Internetowego należy wejść na stronę internetową www.wegielsztygar.pl, dokonać wyboru Towaru i jego ilości, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane komunikaty oraz informacje dostępne na stronie.
 2. Wybór zamawianych Towarów przez Zamawiającego jest dokonywany poprzez ich dodanie do koszyka.
 3. W trakcie składania Zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku „Zamawiam” – na Formularzu zamówienia jest możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz w zakresie wyboru Towaru. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.
 4. Po podaniu przez Zamawiającego, korzystającego ze Sklepu Internetowego wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia. Podsumowanie złożonego Zamówienia będzie zawierać informacje dotyczące:
  a) przedmiotu zamówienia,
  b) jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych produktów lub usług, w tym kosztów dostawy oraz dodatkowych kosztów (jeśli występują),
  c) wybranej metody płatności,
  d) wybranego sposobu dostawy,
  e) czasu dostawy,
  f) informacji o płatności akcyzy (jeśli dotyczy),
  g) użytego kodu promocyjnego (jeśli dotyczy)
  h) informacji od przyznanym rabacie (UWAGA! promocje prowadzone przez Sklep nie łącza się),
  i) w przypadku zakupu Towaru zwolnionego z podatku akcyzowego, Kupujący zobowiązany jest w trakcie składania zamówienia do podania swojego numeru dokumentu tożsamości i numeru PESEL (jeśli został nadany).
 5. W celu wysłania Zamówienia konieczne jest zapoznanie się i zaakceptowanie treści Regulaminu, podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku „Zamawiam”. – Zamawiam z obowiązkiem zapłaty”
 6. Wysłanie Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia z Synergio S.A. Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu, jednak umowa nie jest uznana za zawartą do momentu potwierdzenia przez Sklep przyjęcia Zamówienia do realizacji.
 7. Po złożeniu Zamówienia, Kupujący otrzymuje wiadomość e-mail zawierającą podsumowanie złożonego przez niego Zamówienia. Informacja ta nie jest tożsama z potwierdzeniem przyjęcia przez Sprzedającego Zamówienia do realizacji.
 8. Po stronie Kupującego pozostaje dokonanie weryfikacji zgodności parametrów zamawianego Towaru z parametrami paliwa zalecanego przez producenta kotła.
 9. Umowa uznana jest za zawartą, a zamówienie uznane jest za przyjęte dopiero w momencie potwierdzenia mailowo przez Sklep przyjęcia Zamówienia do realizacji/przystąpienia do umowy, w którym zostanie także potwierdzona ostateczna cena. W razie dokonania przez Zamawiającego wpłaty i w przypadku, gdy nie jesteśmy w stanie zrealizować zamówienia Sklep dokona zwrotu wpłaconej kwoty w ciągu 14 dni. Tym samym Zapłacenie za zamówienie nie oznacza rezerwacji/przystąpienia do umowy. Zawarcie umowy następuje z chwilą potwierdzenia zamówienia przez Sklep na adres e-mail podany przez Kupującego podczas składania zamówienia.
 10. Zamówienia w Sklepie można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Zamówienia składane w soboty, niedziele lub święta są rozpatrywane następnego dnia roboczego.
 11. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem.
 12. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za podanie błędnych lub niepełnych danych przez Klienta, w tym numeru NIP.
 13. W przypadku niemożności zrealizowania Zamówienia, mogącej mieć miejsce w przypadku siły wyższej lub innych przyczyn, Sprzedawca zobowiązuje się bezzwłocznie poinformować Klienta za pośrednictwem adresu e-mail lub telefonicznie. W takim przypadku Kupujący może zrezygnować z realizacji umowy, a Sprzedawca dokona zwrotu należności uiszczonych przez Kupującego. W pozostałych przypadkach realizacja umowy ulega przesunięciu o czas trwania przeszkody.

Rozdział VI. Dostawa.

 1. Dostawa Towarów jest ograniczona do obszaru Rzeczypospolitej Polskiej i odbywa się pod adres wskazany przez Kupującego w trakcie składania Zamówienia.
 2. Dostawa zamówionych Towarów odbywa się przesyłką kurierską lub na podstawie innej opcji dostawy jak np. dostawa transportem własnym lub możliwość osobistego odbioru. Koszty dostawy zostaną wskazane w czasie składania Zamówienia.
 3. Do miejsca wyładunku musi prowadzić droga utwardzona, wolna od zakazów czy ograniczeń ruchu, umożliwiająca swobodny wjazd i rozładunek pojazdu dostawczego o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony.
 4. Kupujący składając zamówienie w Sklepie Internetowym oświadcza, że jest spełniony warunek dostawy określony w par VI ust. 3.
 5. Firma kurierska realizuje rozładunek Towaru do poziomu, na którym stoi samochód firmy kurierskiej.
 6. Firma kurierska nie ma obowiązku wnoszenia Towaru do pomieszczeń, garaży lub innych miejsc na posesji Kupującego.
 7. Kupujący zobowiązany jest do obecności pod wskazanym adresem, w uzgodnionym wcześniej telefonicznie z przedstawicielem Firmy Synergio terminie doręczenia Towaru.
 8. W przypadku nieobecności Kupującego pod wskazanym adresem w godzinach doręczenia, Sprzedawca może obciążyć Kupującego kosztami dodatkowymi (ponowienie dostawy, koszty magazynowania przesyłki) nałożonymi przez Firmę Kurierską, realizującą dostawę.
 9. Termin realizacji dostawy jest podany podczas składania Zamówienia. W przypadku wyboru przez Kupującego sposobu płatności przelewem, płatności elektronicznej – początek biegu terminu realizacji zamówienia zaczyna się od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedającego.
 10. W wyjątkowych przypadkach może ulec wydłużeniu, o czym Kupujący zostanie poinformowany.
 11. Dostawa uzależniona jest od Kuriera i z powodu przeciążenia przesyłkami danego regionu może zostać wydłużona, o czym Zamawiający zostanie poinformowany.
 12. Kupujący ma możliwość sprawdzenia statusu zamówienia na stronie Sklepu www.wegielsztygar.pl w zakładce „Status zamówienia”.
 13. Dostęp do niniejszego Regulaminu Kupujący może uzyskać w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu www.wegielsztygar.pl oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk. Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie istotnych postanowień Umowy sprzedaży Towarów następuje poprzez przesłanie Kupującemu na podany adres e-mail oraz poprzez dołączenie do przesyłki zawierającej Towar wydruku potwierdzenia, specyfikacji Zamówienia oraz faktury VAT.

Rozdział VII. Ceny i metody płatności.

 1. Ceny Towarów podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT (z wyróżnieniem wysokości stawki), cła oraz wszelkie inne składniki (za wyłączeniem akcyzy w przypadku obowiązku jej zapłaty po stronie Kupującego).
 2. Ceny Towaru zawierają w sobie opakowania wraz z paletą, na której jest transportowany Towar. Paleta nie podlega zwrotowi.
 3. Kupujący, w przypadku zakupu Towaru zwolnionego z podatku akcyzowego (w cenie bez akcyzy) zobowiązany jest do:
  a) złożenia w zamówieniu oświadczenia, że nabywane wyroby węglowe będą przeznaczone do celów uprawniających do zwolnienia z akcyzy (zgodnie z art. 31a ust. 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 43, z późn.zm.) (zwana dalej „Ustawą”),
  b) złożenia czytelnego podpisu w celu potwierdzenia nabycia i przeznaczenia Towaru oznaczonego na fakturze, która stanowi akcyzowy Dokument Dostawy w rozumieniu Ustawy i będzie załączona do przesyłki. Podpisaną kopię faktury należy zwrócić firmie kurierskiej bezpośrednio przy odbiorze Towaru lub odesłać na adres: Synergio S.A. 00-728 Warszawa, ul. Bobrowiecka 8 w terminie 14 dni roboczych od daty dostarczenia przesyłki.
  c) W przypadku niezwrócenia podpisanej czytelnie faktury/oświadczenia Kupującemu zostanie wystawiona faktura korygująca zawierająca doliczoną cenę akcyzy + VAT z terminem płatności 14 dni od daty jej wystawienia.
 4. Strony umowy przyjmują do wiadomości i akceptują, że wydanie wyrobów węglowych w rozumieniu Ustawy następuje z chwilą ich wydania firmie kurierskiej.
 5. W przypadku użycia przez Kupującego wyrobów węglowych do celów innych niż uprawniające do zwolnienia z akcyzy, Kupujący będzie zobowiązany do obliczenia i zapłaty podatku akcyzowego na zasadach przewidzianych w Ustawie.
 6. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania na bieżąco zmian w cenach Towaru znajdującego się w ofercie. Zamówienia złożone i opłacone przed dokonaniem zmiany ceny, będą realizowane w cenie obowiązującej w momencie złożenia zamówienia.
 7. Kupujący może zapłacić za zamówiony Towar wybierając jedną z poniższych form płatności:
  a) przelew na nr konta w Banku PEKAO 61 1240 6973 1111 0011 1205 1221,
  b) płatność w systemie Przelewy24, IdoPay, PayU,
  c) płatnością gotówką przy odbiorze - w przypadku tej płatności do ceny końcowej doliczane jest kwota 20 zł za każde zamówienie.

Rozdział VIII. Odpowiedzialność.

 1. Odpowiedzialność z tytułu Rękojmi jest wyłączona w stosunkach prawnych z Klientami, ale nie dotyczy to Konsumenta i Przedsiębiorcy uprzywilejowanego na prawach konsumenta (których dotyczą kolejne punkty). Odpowiedzialność Sprzedawcy za szkodę w stosunkach prawnych z Klientami ograniczona zawsze jest do wartości Towaru, ale nie dotyczy to Konsumenta i Przedsiębiorcy uprzywilejowanego na prawach konsumenta.
 2. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Konsumenta lub Przedsiębiorcy uprzywilejowanego na prawach konsumenta za brak zgodności Towaru z Umową na zasadach wynikający z ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U.2020.287 t.j. ze zm.), w tym na następujących zasadach:
  1. Towar jest zgodny z umową, jeżeli:
  a) jego opis, rodzaj, ilość, jakość, kompletność i funkcjonalność są zgodne z Umową;
  b) jest przydatny do szczególnego celu, o którym Sprzedawca został poinformowany najpóźniej w chwili zawarcia Umowy i który Sprzedawca zaakceptował;
  c) Towar nadaje się do celu, do którego zazwyczaj używa się takiego towaru;
  d) występuje w takiej ilości i ma takie cechy (w tym trwałość i bezpieczeństwo) jakie są typowe dla tego rodzaju towaru i jakich Konsument lub Przedsiębiorca uprzywilejowany na prawach konsumenta mógł rozsądnie oczekiwać (z uwzględnieniem charakteru Towaru oraz publicznych zapewnień jego dotyczących);
  e) jest dostarczony z opakowaniem, akcesoriami i instrukcjami, których Konsument lub Przedsiębiorca uprzywilejowany na prawach konsumenta mógł rozsądnie oczekiwać;
  f) jest takiej samej jakości jak próbka lub wzór, udostępniony przez Sprzedawcę przed zawarciem Umowy.
 3. Sprzedawca odpowiada za brak zgodności Towaru z Umową, istniejący w chwili dostarczenia Towaru i stwierdzony w ciągu 2 lat; lecz nie dłużej niż rok od momentu stwierdzenia powyższego;
 4. obowiązuje domniemanie, że brak zgodności z Umową, który ujawnił się przed upływem terminu 2 lat od dnia dostarczenia Towaru, istniał w chwili jego dostarczenia;
 5. uprawnienia Konsumenta lub Przedsiębiorcy uprzywilejowanego na prawach konsumenta z tytułu niezgodności Towaru z Umową to:
  a) żądanie naprawy lub wymiany Towaru. W takim przypadku Konsument lub Przedsiębiorca uprzywilejowany na prawach konsumenta udostępnia Sprzedawcy Towar, a Sprzedawca odbiera go na swój koszt. Koszty związane z naprawą lub wymianą Towaru ponosi Sprzedawca. Naprawa lub wymiana Towaru powinna zostać wykonana w rozsądnym czasie. Jeżeli wymiana lub naprawa Towaru są niemożliwe lub wymagają nadmiernych kosztów Sprzedawca może odmówić ich dokonania;
  b) Konsument lub Przedsiębiorca uprzywilejowany na prawach konsumenta może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny Towaru lub o odstąpieniu od Umowy, jeśli:
  - Sprzedawca odmówił dokonania naprawy lub wymiany Towaru;
  - Sprzedawca nie dokonał naprawy lub wymiany Towaru;
  - brak zgodności Towaru z Umową nadal występuje, pomimo próby naprawy lub wymiany Towaru;
  - brak zgodności Towaru z Umową jest tak istotny, że nie uzasadnia żądania naprawy lub wymiany Towaru;
  - okoliczności lub oświadczenie Sprzedawcy wskazują na to, że nie doprowadzi on do zgodności Towaru z Umową w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności,
 6. Obniżenie ceny: 
  - Obniżona cena musi pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość towaru niezgodnego z umową pozostaje do wartości towaru zgodnego z umową; 
  - Sprzedawca niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o obniżeniu ceny, zwróci należne kwoty Konsumentowi lub Przedsiębiorcy uprzywilejowanemu na prawach konsumenta,
 7. Odstąpienie od Umowy: 
  - Konsument lub Przedsiębiorca uprzywilejowany na prawach konsumenta nie może odstąpić od Umowy, jeśli niezgodność Towaru z Umową jest nieistotna. Domniemywa się, że brak zgodności towaru z umową jest istotny; 
  - odstąpienia może dotyczyć tylko Towaru niezgodnego z Umową lub także innych Towarów objętych Umową;   
  - Konsument lub Przedsiębiorca uprzywilejowany na prawach konsumenta zobowiązany jest do niezwłocznego zwrotu Towaru na koszt Sprzedawcy; 
  - Sprzedawca niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania Towaru lub dowodu jego odesłania, dokona zwrotu płatności Konsumentowi lub Przedsiębiorcy uprzywilejowanemu na prawach konsumenta;  
  - Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument lub Przedsiębiorca uprzywilejowany na prawach konsumenta, chyba że ten wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

Rozdział IX. Reklamacje procedura rozpatrywania.

 1. Reklamacje należy kierować do Sprzedawcy na adres e-mail: biuro@synergio.pl lub w formie tradycyjnej na adres siedziby Sklepu. Reklamacja powinna zawierać dowód zakupu, nr zamówienia, dane osobowe Klienta, opis problemu oraz opisane oczekiwania Klienta. Zgłoszenie powinno również w miarę możliwości zawierać dokumentację fotograficzną.
 2. Przed przyjęciem Towaru Kupujący ma prawo do sprawdzenia stanu i zgodności Towaru z zamówieniem. W przypadku stwierdzenia wady Towaru Kupujący ma prawo odmówić jego przyjęcia i informację o tej odmowie umieścić w uwagach do listu przewozowego w obecności Kuriera.
 3. W przypadku stwierdzenia wady Towaru po jego przyjęciu Kupujący ma prawo do złożenia reklamacji. Jeżeli Kupujący stwierdzi, że Towar (po przejściu na własność) posiada wady fizyczne lub nie jest zgodny z umową – opis, rodzaj, ilość, jakość, kompletność, funkcjonalność może złożyć reklamację.
 4. Termin rozpatrzenia reklamacji wynosi 14 dni. Jeśli w tym terminie Sprzedający nie ustosunkuje się do reklamacji, uważa się, że uznał ją za uzasadnioną.
 5. W przypadku reklamacji parametrów jakościowych Towaru, Kupujący powinien udostępnić Sprzedawcy jeden oryginalnie zapakowany i nieuszkodzony worek Towaru, celem umożliwienia Sprzedawcy jego zbadania. 
  Organizacja i pokrycie kosztów dostarczenia worka Towaru leży po stronie Sprzedającego. Kupujący może zwrócić się do Sprzedającego z prośbą o organizację transportu worka przez firmę kurierską, z którą współpracuje Sprzedający.  Klient zamawia transport wysyłając maila na adres sklep@wegielsztygar.pl lub może złożyć zlecenie odebrania worka telefonicznie w Dziale Obsługi Klienta dzwoniąc na numer 600 220 095.  Jeśli Kupujący zleci transport worka we własnym zakresie, Sprzedający nie ponosi kosztów związanych z ta przesyłką.  Nie będą także odbierane przesyłki za pobraniem.
 6. Cena przekazanego Sprzedawcy worka Towaru zostanie zwrócona Kupującemu na wskazany przez niego rachunek bankowy niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od daty rozpatrzenia reklamacji, jednak nie wcześniej niż w terminie 5 dni kalendarzowych od daty otrzymania przez Sprzedawcę pisma lub wiadomości e-mail zawierającej wskazanie przez Kupującego rachunku bankowego, na który cena worka Towaru ma zostać zwrócona.
 7. Jeżeli Kupujący w wykonaniu swoich uprawnień z tytułu rękojmi złożył oświadczenie o obniżeniu ceny Towaru, Sprzedający gwarantuje, że w przypadku uznania reklamacji gotowy będzie dokonać obniżenia ceny wadliwego Towaru poprzez wypłatę Kupującemu bonifikaty wyliczonej zgodnie z poniższymi zasadami:  
  a) w przypadku uznania przez Sprzedającego reklamacji w zakresie ponadnormatywnej zawartości nadziarna, Sprzedający może udzielić bonifikaty (lub innej rekompensaty określonej w niniejszym Regulaminie), w wysokości 0,25 % ceny netto Produktu za każdy 1 punkt procentowy przekroczenia normy w w/w zakresie. Bonifikata udzielana jest w zakresie ilościowym objętym reklamacją.   
  b) w przypadku uznania przez Sprzedającego reklamacji w zakresie ponadnormatywnej zawartości podziarna, Sprzedający może udzielić bonifikaty (lub innej rekompensaty określonej w niniejszym Regulaminie), w wysokości 0,25 % ceny netto Produktu za każdy 1 punkt procentowy przekroczenia normy w w/w zakresie. Bonifikata udzielana jest w zakresie ilościowym objętym reklamacją.   
  c) w przypadku stwierdzenia ponadnormatywnej zawartości kamienia w sortymentach grubych i średnich przekraczającej 1% Sprzedający może udzielić bonifikaty (lub innej rekompensaty określonej w niniejszym Regulaminie) w wysokości 1% ceny netto Produktu za każdy punkt procentowy przekroczenia normy w w/w zakresie. Bonifikata udzielana jest w zakresie ilościowym objętym reklamacją.   Dla uściślenia zakres ilościowy objęty reklamacją odnosi się do ilości towaru faktycznie udostępnionego do działań reklamacyjnych przez Klienta.
 8. Celem rozwiania wszelkich wątpliwości podana zostaje definicja węgla ODKAMIENIANEGO: węgiel poddany procesowi odkamieniania metodą suchą, w rezultacie której zawartość kamienia nie powinna przekroczyć 1%.
 9. W przypadku uznanej reklamacji Towaru, w którym wykryto wady inne niż omówione powyżej oraz w wyjątkowych i uzasadnionych przypadkach Kupujący i Sprzedawca ustalą indywidualną formę i wysokość rekompensaty.
 10. Jeżeli Kupujący w wykonaniu swoich uprawnień z tytułu rękojmi zażądał wymiany Towaru na wolny od wad, Sprzedawca w przypadku uznania reklamacji wymieni Towar niezwłocznie, jednakże nie wcześniej niż w terminie 3 Dni Roboczych od daty otrzymania Towaru zwróconego przez Kupującego zgodnie z postanowieniami ust. 11 niniejszego paragrafu. Dostarczenie Kupującemu Towaru wolnego od wad w tej samej ilości, co zostało zwrócone następuje na takich samych zasadach, jak dostawa towaru przy jego zakupie.
 11. Oświadczenie Sprzedawcy o odmowie uznania reklamacji wraz z uzasadnieniem doręczane jest Kupującemu w formie pisemnej lub drogą e-mailową w terminie do 14 dni od daty zgłoszenia reklamacji.
 12. W przypadku zażądania Kupującego w wykonaniu jego uprawnień z tytułu rękojmi wymiany Towaru konfekcjonowanego na wolny od wad lub odstąpienia od umowy, Kupujący zobowiązany jest w ciągu 14 dni od daty uznania reklamacji przez Sprzedawcę zwrócić objęty reklamacją Towar poprzez jego dostarczenie na adres: Synergio S.A. Oddział Gdańsk, ul. Roberta de Plelo 6, 80-548 Gdańsk.
 13. Kupujący zobowiązany jest starannie przygotować przesyłkę i zabezpieczyć Towar przed potencjalnym uszkodzeniem w czasie transportu. Firma kurierska realizuje odbiór towaru z poziomu zero. Poziom zero definiuje się jako podłoże, na którym stoi samochód firmy kurierskiej. Tym samym Kupujący zobowiązany jest udostępnić towar na paletach, owinięty folią strech w miejscu umożliwiającym ich załadunek.
 14. Jeżeli Kupujący wybrał sposób dostarczenia Towaru inny niż sposób dostawy oferowany w Sklepie, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Kupującemu poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 15. W stosunku do Klienta niebędącego osobą fizyczną albo nabywającego produkt w celu związanym bezpośrednio z jego z działalnością zawodową lub gospodarczą (Klient nie będący konsumentem) uprawnienia z tytułu rękojmi są wyłączone (art. 558 §1 Kodeksu cywilnego).
 16. Za zarządzanie procesem reklamacji odpowiedzialny jest Dział Reklamacji.
 17. Zawilgocenie towaru nie stanowi jego wady i nie podlega reklamacji.
 18. Sprzedawca nie odpowiada za użytkowanie Towaru niezgodnie z przeznaczeniem lub błędnym dopasowaniem Towaru do wymagań parametrów technicznych producentów kotłów węglowych.
 19. Jeżeli Sprzedający odmówi uznania reklamacji lub jeżeli Kupujący nie zgadza się na rozpatrzenie reklamacji w sposób proponowany przez Sprzedającego, Kupujący ma możliwość skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego lub skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, w szczególności może się zwrócić do powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów, konsumenckiego sądu polubownego lub organizacji społecznej, do której zadań należy ochrona konsumentów. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Kupującego będącego konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:  
  http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php
  http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php
  http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php
  20. Sprzedawca wyraża zgodę na pozasądowe rozwiązywanie sporów, w trybie i na zasadach określonych ustawą z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich. Spory konsumenckie rozwiązywane są zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego tj. w drodze pozasądowej mediacji, a w przypadku nieuwzględnienia reklamacji, w drodze procesu cywilnego. Pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

Rozdział X. Odstąpienie od umowy.

 1. Odstąpienie od Umowy przez Sprzedawcę lub Klienta może nastąpić na zasadach określonych w przepisach prawa, w tym kodeksu cywilnego (Dz.U.2022.1360 t.j. ze zm.).
 2. Konsumentowi lub Przedsiębiorcy uprzywilejowanemu na prawach konsumenta przysługuje prawo odstąpienia od Umowy w terminie 14 dni od dnia odbioru Towaru.
 3. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dniu.  Aby skorzystać z prawa odstąpienia z umowy należy poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną) na adres SYNERGIO S.A. z siedzibą w Warszawie, adres ul. Bobrowiecka 8, 00-728 Warszawa, mailem na: biuro@synergio.pl lub faksem na nr 22 617 05 50.
 4. Kupujący, który chce odstąpić od umowy może skorzystać ze wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe. Można również wypełnić i przesłać formularz lub jakiekolwiek inne jednoznaczne oświadczenie drogą elektroniczną na naszej stronie internetowej  www.wegielsztygar.pl. Następnie Sprzedawca prześle niezwłocznie potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy na trwałym nośniku (na przykład pocztą elektroniczną).
 5. W przypadku odstąpienia od umowy Sprzedający zwraca Kupującemu wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostarczenia Towaru  (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Kupującego sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sklep), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy. Zwrotu płatności Sprzedający dokona przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Kupującego użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie Kupujący zgodził się na inne rozwiązanie. W każdym przypadku Kupujący nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem płatności.
 6. Sprzedający może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Towaru  lub do czasu dostarczenia Sprzedającemu dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 7. Towar należy odesłać lub przekazać  niezwłocznie do Sprzedającego, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym Kupujący poinformował Sprzedającego o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli Kupujący odeśle rzecz przed upływem terminu 14 dni.
 8. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru przed jego upływem. Zakupiony Towar należy zwrócić na poniższy adres: SYNERGIO S.A.  ul. Roberta de Plelo 6, 80-548 Gdańsk.
 9. Informacja o odpowiedzialności konsumenta: 
  Kupujący odpowiada tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
  a) Zwracany przez Kupującego Towar powinien zostać opakowany w odpowiedni sposób, zapewniający brak uszkodzeń przesyłki w trakcie transportu.
  b) W razie niezastosowania się do powyższych procedur Sprzedający ma prawo odmówić przyjęcia zwróconego Towaru.
  c) Towar, który jest zwracany w ramach odstąpienia od umowy musi być kompletny (palety nierozpakowane).
  d) Nie może posiadać śladów użytkowania, opakowanie nie powinno być rozerwane.
  e) Należy dołączyć wszystkie oryginalne dokumenty sprzedaży wraz z wypełnionym formularzem zwrotu.
  f) W przypadku odstąpienia od Umowy zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu, Umowę uważa się za niezawartą.
 10. Prawo do odstąpienia od umowy przez Konsumenta jest wyłączone w przypadku:  
  - umowy, w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy; 
  - umowy, w której przedmiotem świadczenia jest Towar nieprefabrykowany wyprodukowany według specyfikacji konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb; 
  - umowy, w której przedmiotem świadczenia jest Towar ulegający szybkiemu zepsuciu lub mający krótki termin przydatności do użycia; 
  - umowy, w której przedmiotem świadczenia jest Towar dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, który po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; 
  - umowy, w której przedmiotem świadczenia są Towary, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi towarami; 
  - umowy, w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji. Jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy; 
  - umowy zawartej na aukcji publicznej; 
  W konsekwencji zgodnie z powyższym Kupujący dokonując zakupu, potwierdza, że zapoznał się z treścią Regulaminu oraz został poinformowany o możliwości odstąpienia od zawartej umowy w terminie 14 dni od dnia odbioru Towaru.

Rozdział XI. Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną.

 1. Synergio podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Sklepu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.
 2. Klient zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Synergio o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu Sklepu Internetowego.
 3. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu Klient może zgłaszać pisemnie na adres: ul. Bobrowiecka 8, 00-728 Warszawa, mailowo pod adres biuro@synergio.pl lub przy użyciu formularza kontaktowego.
 4. W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu.
 5. Firma zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni.

Rozdział XII. Prawa autorskie (własność intelektualna).

 1. Prawa do Sklepu Internetowego dostępnego pod www.wegielsztygar.pl  oraz treści w nim zawartych należą do Synergio S.A.
 2. Adres strony, pod którym jest dostępny Sklep Internetowy, a także zawartość strony internetowej www.wegielsztygar.pl stanowią przedmiot prawa autorskiego i są chronione przez prawo autorskie oraz szeroko rozumiane prawo własności intelektualnej.
 3. Wszystkie logotypy, nazwy własne, projekty graficzne, filmy, teksty, formularze, skrypty, kody źródłowe, hasła, znaki towarowe, znaki serwisowe itp. są znakami zastrzeżonymi i należą do Synergio S.A. Pobieranie, kopiowanie, modyfikowanie, reprodukowanie, przesyłanie lub dystrybuowanie jakichkolwiek treści ze strony www.wegielsztygar.pl bez zgody Synergio S.A. jest zabronione.

Rozdział XIII. Postanowienia końcowe. 

 1. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Synergio S.A. a Klientem, który jest konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego 
 2. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Synergio S.A. a Klientem, który nie jest konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Synergio. 
 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.
pixel