Zapisz na liście zakupowej
Stwórz nową listę zakupową

Regulamin Sklepu

Regulamin z dnia 19.5.2022 
 
Dział I. Definicje / pojęcia użyte w Regulaminie oznaczają:

1.    Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu
2.    Sprzedający  - SYNERGIO S.A. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Bobrowiecka 8, 00-728 Warszawa, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Kapitał zakładowy 102 000.00 PLN opłacony w całości, NIP 1132906293 , REGON 364040210, KRS 0000609092
3.    Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);
4.    Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego www.wegielsztygar;
5.    Sklep internetowy (Sklep) – serwis internetowy dostępny pod www.wegielsztygar.pl, za pośrednictwem którego Klient może w szczególności składać Zamówienia;6.    Towar – produkty prezentowane w Sklepie Internetowym;
7.    Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy Synergio a Klientem, zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu;
8.    Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014, poz. 827 ze zm.);
9.    Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);
10.  Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.  
 
Dział II. Postanowienia ogólne

1.    Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod www.wegielsztygar.pl
2.    Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
3.    Sklep internetowy, działający pod www.wegielsztygar.pl prowadzony jest przez Synergio S.A.
4.    Niniejszy Regulamin określa w szczególności:
a)    zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta w ramach sklepu internetowego;
b)    warunki i zasady dokonywania elektronicznej rezerwacji produktów dostępnych w ramach sklepu internetowego;
c)     warunki i zasady składania drogą elektroniczną Zamówień w ramach sklepu internetowego;
d)    zasady zawierania Umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach Sklepu Internetowego.  
5.     W celu korzystania ze sklepu internetowego Klient powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego, z dostępem do Internetu.
6.    Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa Synergio zastrzega sobie możliwość ograniczenia świadczenia usług za pośrednictwem Sklepu internetowego do osób, które ukończyły wiek 18 lat. W takim przypadku potencjalni Klienci zostaną o powyższym powiadomieni.
7.    Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu www.wegielsztygar.pl oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.
8.    Informacje o Towarach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

III. Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego

1.     Warunkiem rozpoczęcia korzystania ze Sklepu internetowego jest rejestracja w jego ramach.
2.    Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, udostępnianego na jednej ze stron Sklepu.
3.    Warunkiem rejestracji jest wyrażenie zgody na treść Regulaminu oraz podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe.
4.    Sprzedający może pozbawić Klienta prawa do korzystania ze Sklepu Internetowego, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Sklepu Internetowego, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta Regulaminu, a w szczególności, gdy Klient:
a)    podał w trakcie rejestracji w sklepie internetowym dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich,
b)    dopuścił się za pośrednictwem sklepu internetowego naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych klientów sklepu internetowego,
c)     dopuści się innych zachowań, które zostaną uznane przez Synergio za zachowania niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet lub godzące w dobre imię Synergio.
5.     Osoba, która została pozbawiona prawa do korzystania ze sklepu internetowego, nie może dokonać powtórnej rejestracji bez uprzedniej zgody Synergio.
6.    W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi w ramach Witryny usługami, Sklep internetowy podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie.
7.    Klient zobowiązany jest w szczególności do:
a) niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,
b) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,
c) niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam),
d) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych klientów oraz dla Synergio,
e) korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu internetowego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego,
f) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.

Dział IV. Procedura zawarcia Umowy sprzedaży

1.     W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego należy wejść na stronę internetową www.wegielsztygar.pl, dokonać wyboru towaru i jego ilości, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie.
2.    Wybór zamawianych Towarów przez Klienta jest dokonywany poprzez ich dodanie do koszyka.
3.    W trakcie składania Zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku „Zamawiam” – Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz w zakresie wyboru Towaru. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.
4.    Po podaniu przez Klienta korzystającego ze Sklepu internetowego wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia. Podsumowanie złożonego Zamówienia będzie zawierać informacje dotyczące:
a)    przedmiotu zamówienia,
b)    jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych produktów lub usług, w tym kosztów dostawy oraz dodatkowych kosztów (jeśli występują),
c)     wybranej metody płatności,
d)    wybranego sposobu dostawy,
e)     czasu dostawy,
f)      informacji o płatności akcyzy w przypadku braku zwolnienia
g)     użytego kodu promocyjnego
h)    informacji od przyznanym rabacie (UWAGA! promocje prowadzone przez sklep nie łącza się)
i)     W przypadku zakupu Towaru zwolnionego z podatku akcyzowego, Kupujący zobowiązany jest w trakcie składania zamówienia do podania swojego numeru dokumentu tożsamości i numeru PESEL (jeśli został nadany).
5.    W celu wysłania Zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu, podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku „Zamawiam
6.    Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia z Synergio Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu, jednak umowa nie jest uznana za zawartą do momentu potwierdzenia przez Sklep przyjęcia Zamówienia do realizacji.
7.    Po złożeniu Zamówienia, Klient otrzymuje wiadomość e-mail zawierającą podsumowanie złożonego przez niego Zamówienia. Informacja ta nie jest tożsama z potwierdzeniem przyjęcia przez Sprzedającego Zamówienia do realizacji.
8.    Zaleca się sprawdzenie zgodności zamawianego Towaru z parametrami paliwa dedykowanego przez producenta zalecanego dla danego kotła lub pieca przez jego producenta.
9.    Umowa uznana jest za zawartą a zamówienie uznane jest za przyjęte dopiero w momencie potwierdzenia przez sklep mailowo przyjęcia Zamówienia do realizacji/przystąpienia do umowy, w którym zostanie także potwierdzona ostateczna cena.  W razie dokonania przez klienta wpłaty i w przypadku gdy nie jesteśmy w stanie zrealizować zamówienia Sklep dokona zwrotu wpłaconej kwoty w ciągu 14 dni.  Tym samym Zapłacenie za zamówienie nie oznacza rezerwacji/przystąpienia do umowy.   Zawarcie umowy następuje z chwilą potwierdzenia zamówienia mailowo przez sklep.
10.  Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem.

Dział V. Dostawa

1.    Dostawa Towarów jest ograniczona do obszaru Rzeczypospolitej Polskiej i odbywa się pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.
2.    Dostawa zamówionych Towarów odbywa się przesyłką kurierską lub na podstawie innej opcji dostawy jak np. dostawa transportem własnym lub możliwość osobistego odbioru. Koszty dostawy zostaną wskazane w czasie składania Zamówienia.
3.    Do miejsca wyładunku musi prowadzić droga utwardzona, wolna od zakazów czy ograniczeń ruchu umożliwiającą swobodny wjazd i rozładunek pojazdu dostawczego o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony.
4.    Kupujący składając zamówienie w sklepie internetowym oświadcza, że jest spełniony warunek dostawy określony w  par V ust. 3.
5.    Firma kurierska realizuje rozładunek towaru do poziomu, na którym stoi samochód firmy kurierskiej.
6.    Kupujący zobowiązany jest do obecności pod wskazanym adresem w uzgodnionym wcześniej przez przedstawiciela Firmy Synergio telefonicznie terminie doręczenia Towaru. 
7.    Termin realizacji dostawy jest podany podczas składania zamówienia.  Wy wyjątkowych przypadkach może ulec wydłużeniu o czym Klient zostanie poinformowany.
8.    Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu www.wegielsztygar.pl oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk. Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Klientowi istotnych postanowień Umowy sprzedaży Towarów następuje poprzez przesłanie Klientowi na podany adres e-mail oraz poprzez dołączenie do przesyłki zawierającej Towar wydruku potwierdzenia, specyfikacji Zamówienia oraz faktury VAT.

Dział VI. Ceny i metody płatności

1.     Ceny Towarów podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT (z wyróżnieniem wysokości stawki), cła oraz wszelkie inne składniki (za wyłączeniem akcyzy w przypadku obowiązku jej zapłaty po stronie Klienta).
2.    Ceny Towaru zawierają w sobie opakowania wraz z paletą, na której jest transportowany Towar. Paleta nie podlega zwrotowi.
3.    Kupujący, w przypadku zakupu Towaru zwolnionego z podatku akcyzowego (w cenie bez akcyzy) zobowiązany jest do:
a)    złożenia w zamówieniu oświadczenia, że nabywane wyroby węglowe będą przeznaczone do celów uprawniających do zwolnienia z akcyzy (zgodnie z art. 31a ust. 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 43,z późn.zm.) (zwana dalej „Ustawą”),
b)    złożenia czytelnego podpisu w celu potwierdzenia nabycia i przeznaczenia Towaru oznaczonego na fakturze, która stanowi akcyzowy Dokument Dostawy w rozumieniu Ustawy i będzie załączona do przesyłki. Podpisaną fakturę należy zwrócić firmie kurierskiej bezpośrednio przy odbiorze Towaru, lub odesłać na adres Synergio S.A. 00-728 Warszawa, ul. Bobrowiecka 8, w terminie 14 dni roboczych od daty dostarczenia przesyłki.
c)    W przypadku nie zwrócenia podpisanej czytelnie faktury/oświadczenia Kupującemu zostanie wystawiona faktura korygująca zawierająca doliczoną cenę akcyzy + VAT z terminem płatności 14 dni od daty jej wystawienia.
4.    Strony przyjmują do wiadomości i akceptują, że wydanie wyrobów węglowych w rozumieniu Ustawy następuje z chwilą ich wydania firmie kurierskiej.
5.    W przypadku użycia przez Kupującego wyrobów węglowych do celów innych niż uprawniające do zwolnienia z akcyzy, Kupujący będzie zobowiązany do obliczenia i zapłaty podatku akcyzowego na zasadach przewidzianych w Ustawie.
6.    Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania na bieżąco zmian w cenach Towaru znajdującego się w ofercie. Zamówienia złożone i opłacone przed dokonaniem zmiany ceny, będą realizowane w cenie z dnia złożenia zamówienia.
7.    Zamawiając dostawę do domu, możecie Państwo zapłacić za zamówiony towar gotówką przy odbiorze lub wybrać inną formę płatności:

 • przelew na nr konta w Banku PEKAO 61 1240 6973 1111 0011 1205 1221,
 • płatność w systemie Przelewy24, IdoPay, PayU
 • płatnością gotówką przy odbiorze

d)    płatnością gotówką przy odbiorze - w przypadku tej płatności do ceny końcowej doliczane jest kwota 20 zł za każde zamówienie.
8.     Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania na bieżąco zmian w cenach Towaru znajdującego się w ofercie. Zamówienia złożone i opłacone przed dokonaniem zmiany ceny, będą realizowane w cenie z dnia złożenia zamówienia.

Dział VII. Uprawnienie do odstąpienia od umowy

 1. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną) wysyłając je na adres SYNERGIO S.A. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Bobrowiecka 8, 00-728 Warszawa, mailem na biuro@synergio.pl, lub faksem na nr 22 617 05 50.
 2. Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.
 3. Mogą Państwo również wypełnić i przesłać formularz odstąpienia od umowy lub jakiekolwiek inne jednoznaczne oświadczenie drogą elektroniczną na naszej stronie internetowej www.sztygar.pl. Jeżeli skorzystają Państwo z tej możliwości, prześlemy Państwu niezwłocznie potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy na trwałym nośniku (na przykład pocztą elektroniczną).
 4. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

Skutki odstąpienia od umowy

 1. W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem.
 2. Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 3. Proszę odesłać lub przekazać nam rzecz niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni.
 4. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem. Zakupiony towaru należy zwrócić na poniższy adres: SYNERGIO S.A.  ul. Roberta de Plelo 6, 80-548 Gdańsk.

Informacja o odpowiedzialności konsumenta:

 1. Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
 2. Zwracany przez Klienta Towar powinien zostać opakowany w odpowiedni sposób, zapewniający brak uszkodzeń przesyłki w trakcie transportu.
 3. Towar, który jest zwracany w ramach odstąpienia od umowy musi być kompletny (palety nierozpakowane).
 4. W przypadku odstąpienia od Umowy zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu, Umowę uważa się za niezawartą.

Prawo do odstąpienia od umowy przez konsumenta jest wyłączone w przypadku:
- umowy, w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
- umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
- umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
- umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
- umowy, w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
- umowy, w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca niema kontroli;.
- umowy, w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji. Jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania na- prawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;
- umowy, w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
- umowy o dostarczanie gazet, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
- umowy zawartej na aukcji publicznej;

Dział VIII. Reklamacje

1.    Sprzedający jest odpowiedzialny względem Klienta, będącego konsumentem, jeżeli rzecz sprzedana ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia), gdzie wadą fizyczną jest niezgodność dostarczonych produktów z umową.
2.    Sprzedający odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem 2 (dwóch) lat od dnia wydania produktu Klientowi. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie zawiadomienia przed jego upływem.
3.    Reklamacje można zgłaszać na adres e-mail: biuro@synergio.pl lub w formie tradycyjnej na adres siedziby Sklepu. Reklamacja powinna zawierać nr zamówienia, dane osobowe Klienta, opis problemu oraz opisane oczekiwania Klienta.
4.    Termin rozpatrzenia reklamacji wynosi 14 dni. Jeśli w tym terminie Sprzedający nie ustosunkuje się do reklamacji, uważa się, że uznał ją za uzasadnioną.
5.    Jeżeli sprzedany Towar ma wadę, Kupujący może według swojego wyboru:
a)     złożyć Sprzedającemu oświadczenie o obniżeniu ceny, albo
b)     złożyć Sprzedającemu oświadczenie o odstąpieniu od umowy, albo
c)     zażądać od Sprzedającego wymiany wadliwego Towaru na wolny od wad. 
6.     Przed przyjęciem Towaru Kupujący ma prawo do sprawdzenia stanu i zgodności Towaru z zamówieniem. W przypadku stwierdzenia wady Towaru Kupujący ma prawo odmówić jego przyjęcia i informację o tej odmowie umieścić w uwagach do listu przewozowego w obecności Kuriera.
7.     W przypadku stwierdzenia wady Towaru po jego przyjęciu Kupujący ma prawo do złożenia reklamacji. 
8.     W przypadku reklamacji parametrów jakościowych Towaru, Kupujący powinien udostępnić Sprzedawcy jeden oryginalnie zapakowany i nieuszkodzony worek Towaru, celem umożliwienia Sprzedawcy jego zbadania.
Organizacja i pokrycie kosztów dostarczenia worka Towaru leży po stronie Sprzedającego. Kupujący może zwrócić się do Sprzedającego z prośbą o organizację transportu worka przez firmę kurierską, z którą współpracuje Sprzedający.  Klient zamawia transport wysyłając maila na adres sklep@wegielsztygar.pl lub może złożyć zlecenie odebrania worka telefonicznie w Dziale Obsługi Klienta dzwoniąc na numer 600 220 095.    Jeśli Kupujący zleci transport worka we własnym zakresie, Sprzedający nie ponosi kosztów związanych z ta przesyłką.  Nie będą także odbierane przesyłki za pobraniem.
9.     Cena przekazanego Sprzedawcy worka Towaru zostanie zwrócona Kupującemu na wskazany przez niego rachunek bankowy niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od daty rozpatrzenia reklamacji, jednak nie wcześniej niż w terminie 5 dni kalendarzowych od daty otrzymania przez Sprzedawcę pisma lub wiadomości e-mail zawierającej wskazanie przez Kupującego rachunku bankowego, na który cena worka Towaru ma zostać zwrócona. 
10.  Jeżeli Kupujący w wykonaniu swoich uprawnień z tytułu rękojmi złożył oświadczenie o obniżeniu ceny Towaru, Sprzedający gwarantuje, że w przypadku uznania reklamacji gotowy będzie dokonać obniżenia ceny wadliwego Towaru poprzez wypłatę Kupującemu bonifikaty wyliczonej zgodnie z poniższymi zasadami: 
a.     w przypadku uznania przez Sprzedającego reklamacji w zakresie  ponadnormatywnej zawartości nadziarna, Sprzedający może udzielić bonifikaty (lub innej rekompensaty określonej w niniejszym Regulaminie), w wysokości 0,25 % ceny netto Produktu za każdy 1 punkt procentowy przekroczenia normy w w/w zakresie. Bonifikata udzielana jest w zakresie ilościowym objętym reklamacją.  
b.     w przypadku uznania przez Sprzedającego reklamacji w zakresie ponadnormatywnej zawartości podziarna, Sprzedający może udzielić bonifikaty (lub innej rekompensaty określonej w niniejszym Regulaminie), w wysokości 0,25 % ceny netto Produktu za każdy 1 punkt procentowy przekroczenia normy w w/w zakresie. Bonifikata udzielana jest w zakresie ilościowym objętym reklamacją.  
c.      w przypadku stwierdzenia ponadnormatywnej zawartości kamienia w sortymentach grubych i średnich przekraczającej 1% Sprzedający może udzielić bonifikaty (lub innej rekompensaty określonej w niniejszym Regulaminie) w wysokości 1% ceny netto Produktu za każdy punkt procentowy przekroczenia normy w w/w zakresie. Bonifikata udzielana jest w zakresie ilościowym objętym reklamacją.   Dla uściślenia zakres ilościowy objęty reklamacją odnosi się do ilości towaru faktycznie udostępnionego do działań reklamacyjnych przez Klienta.  
11.  Celem rozwiania wszelkich wątpliwości podana zostaje definicja węgla ODKAMIENIANEGO:   Węgiel poddany procesowi odkamieniania metodą suchą, w rezultacie której zawartość kamienia nie powinna przekroczyć 1%.
12.  W przypadku uznanej reklamacji Towaru, w którym wykryto wady inne niż omówione powyżej oraz w wyjątkowych i uzasadnionych przypadkach Kupujący i Sprzedawca ustalą indywidualną formę i wysokość rekompensaty.
13.  Jeżeli Kupujący w wykonaniu swoich uprawnień z tytułu rękojmi zażądał wymiany Towaru na wolny od wad, Sprzedawca w przypadku uznania reklamacji wymieni Towar niezwłocznie, jednakże nie wcześniej niż w terminie 3 Dni Roboczych od daty otrzymania Towaru zwróconego przez Kupującego zgodnie z postanowieniami ust. 14 niniejszego paragrafu. Dostarczenie Kupującemu Towaru wolnego od wad w tej samej ilości co zostało zwrócone następuje na takich samych zasadach, jak dostawa towaru przy jego zakupie.
14.  Oświadczenie Sprzedawcy o odmowie uznania reklamacji wraz z uzasadnieniem doręczane jest Kupującemu w formie pisemnej lub drogą e-mailową w terminie do 14 dni od daty zgłoszenia reklamacji.
15.  W przypadku zażądania Kupującego w wykonaniu jego uprawnień z tytułu rękojmi wymiany Towaru konfekcjonowanego na wolny od wad lub odstąpienia od umowy, Kupujący zobowiązany jest w ciągu 14 dni od daty uznania reklamacji przez Sprzedawcę zwrócić objęty reklamacją Towar poprzez jego dostarczenie na adres: Synergio S.A. Oddział Gdańsk, ul. Roberta de Plelo 6, 80-548 Gdańsk. 
16.  Kupujący zobowiązany jest starannie przygotować przesyłkę i zabezpieczyć Towar przed potencjalnym uszkodzeniem w czasie transportu. Firma kurierska realizuje odbiór towaru z poziomu zero. Poziom zero definiuje się jako podłoże, na którym stoi samochód firmy kurierskiej. Tym samym Kupujący zobowiązany jest udostępnić towar na paletach, owinięty folią stretch w miejscu umożliwiającym ich załadunek. 
17.  Jeżeli Kupujący wybrał sposób dostarczenia Towaru inny niż sposób dostawy oferowany w Sklepie, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Kupującemu poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
18.  W stosunku do Klienta niebędącego osobą fizyczną albo nabywającego produkt w celu związanym bezpośrednio z jego z działalnością zawodową lub gospodarczą (Klient nie będący konsumentem) uprawnienia z tytułu rękojmi są wyłączone (art. 558 §1 Kodeksu cywilnego).
19.  Za zarządzanie procesem reklamacji odpowiedzialny jest Dział Reklamacji
20.  Zawilgocenie towaru nie stanowi jego wady i nie podlega reklamacji.
21.  Sprzedawca nie odpowiada za użytkowanie Towaru niezgodnie z przeznaczeniem lub błędnym dopasowaniem Towaru do wymagań parametrów technicznych producentów kotłów węglowych.
22.  Jeżeli Sprzedający odmówi uznania reklamacji lub jeżeli Kupujący nie zgadza się na rozpatrzenie reklamacji w sposób proponowany przez Sprzedającego, Kupujący ma możliwość skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego lub skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, w szczególności może się zwrócić do powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów, konsumenckiego sądu polubownego lub organizacji społecznej, do której zadań należy ochrona konsumentów. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Kupującego będącego konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: 
http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php,
http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php,
http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.
Sprzedawca wyraża zgodę na pozasądowe rozwiązywanie sporów, w trybie i na zasadach określonych ustawą z dnia 23 września 2016r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich. Spory konsumenckie rozwiązywane są zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego tj. w drodze pozasądowej mediacji, a w przypadku nieuwzględnienia reklamacji, w drodze procesu cywilnego. Pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

Dział IX. Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną

1.     Synergio podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Sklepu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.
2.    Klient zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Synergio o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu Sklepu Internetowego.
3.    Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu Klient może zgłaszać pisemnie na adres: ul. Bobrowiecka 8, 00-728 Warszawa, mailowo pod adres biuro@synergio.pl lub przy użyciu formularza kontaktowego.
4.    W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu.
5.    Firma zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.

Dział X. Postanowienia końcowe

1.     Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Synergio S.A. a Klientem, który jest konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego
2.    Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Synergio S.A. a Klientem, który nie jest konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Synergio.
3.    W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką dotyczącą cookies. Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.
Zamknij
pixel