tel. 600 220 095 Infolinia czynna w godz: pn-pt. 9-17 sklep@wegielsztygar.pl
SuperBezpieczneTM zakupy
SuperFair.Shop badge

Regulamin Programu Partnerskiego Polecaj Zarabiaj

REGULAMIN "POLECAJ ZARABIAJ”

 

§ 1 ORGANIZATOR

1.     Organizatorem promocji „Poleć znajomemu”, zwanej dalej Promocją, jest SYNERGIO S.A. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Bobrowiecka 8, 00-728 Warszawa, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Kapitał zakładowy 100 000.00 PLN opłacony w całości, NIP 1132906293 , REGON 364040210, KRS 0000609092 zwana dalej Organizatorem. 

§ 2 UCZESTNICY PROMOCJI

1.     Uczestnikiem Promocji, zwanym dalej „Uczestnikiem” może być każdy subskrybent newslettera Wegielsztygar.pl, który poleci Wegielsztygar.pl swojemu znajomemu wysyłając do niego zaproszenie na stronę korzystając z linka, który może wygenerować po zalogowaniu się do swojego konta w zakładce – „zarabiaj z nami”.

§ 3 PRZEDMIOT I CZAS TRWANIA PROMOCJI W SKLEPIE INTERNETOWYM

1.     Uczestnik premiowany jest prowizją kwotową w wysokości 4% wartości za każde zakupy każdej z osób, którą zaprosił mailowo do udziału w promocji. Warunkiem jest dokonanie zakupu i opłacenie go przez osobę zaproszoną. Premia w wysokości 4%  jest do wykorzystania przy kolejnych zakupach w formie bonu lub do wypłaty w gotówce/przelewem na konto. 

2.     Uczestnik premiowany jest również kolejną prowizją w wysokości 2% za każde zakupy kolejnej, jednej osoby poleconej przez osobę, którą zaprosiła mailowo do udziału w promocji osoba zaproszona przez Uczestnika. 

3.     Warunkiem otrzymania prowizji jest zakończenie realizacji zamówienia przez osoby polecone, tj. Otrzymanie towaru i pełna za nie zapłata.

4.     Promocja w Sklepie Internetowym obowiązuje od dnia 1.1.2016 i może zostać wstrzymana przez Organizatora w dowolnym okresie, o czym Organizator poinformuje na stronie 

5.     Uczestnicy promocji zostaną każdorazowo poinformowani drogą mailową o udzielonej prowizji.   Wartość środków zgromadzona w ramach programu jest także widoczna po zalogowaniu w zakładce „Zarabiaj z nami.

6.     Prowizje uzyskane przez Uczestnika sumują się. Każdy przydzielona prowizja może być wykorzystany jako bon w kolejnym zamówieniu lub wypłacona na konto.

7.     Warunkiem udziału w promocji jest wyrażenie zgody na otrzymywanie newslettera i akceptacja regulaminu promocji przez zapraszającego.

8.     Organizator przekaże Uczestnikowi oraz właściwemu dla miejsca zamieszkania Uczestnika urzędowi skarbowemu, informacje o wysokości przychodów (PIT-8C) z tytułu partycypowania Uczestnika w Promocji.

9.     Uczestnik ma obowiązek odprowadzić do właściwego Urzędu Skarbowego podatek z tytułu partycypowania w Promocji według odpowiedniej skali podatkowej.

 

§ 4 SPORY

1. Wszelkie ewentualne kwestie sporne, które mogą pojawić się w związku z przeprowadzeniem niniejszej Promocji należy przesłać na piśmie na adres siedziby Organizatora, w terminie 14 dni od momentu zaistnienia spornego zdarzenia. Organizator rezerwuje sobie prawo do ustosunkowania się do przedstawionych zarzutów w terminie do 30 dni od chwili otrzymania zgłoszenia.

2. Każdemu Uczestnikowi Promocji przysługuje prawo wniesienia reklamacji w zakresie niezgodności przeprowadzenia Promocji z niniejszym Regulaminem.

3. Reklamacja może być zgłoszona wyłącznie listem poleconym. O dochowaniu terminu decyduje data stempla pocztowego.

4. Reklamacja powinna zawierać co najmniej: imię, nazwisko oraz adres Uczestnika, przedmiot reklamacji z uzasadnieniem przyczyn jej wniesienia, podpis.

5. Wszelkie spory wynikające z niniejszego Regulaminu będą rozstrzygane przez sąd właściwy wg. obowiązujących przepisów prawa.

 

§ 5 ZASADY ORAZ WARUNKI OBOWIĄZYWANIA PROMOCJI

2. Promocja trwa w okresie oznaczonym w Regulaminie Promocji.

3. W uzasadnionych przypadkach Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu, do zmiany terminu obowiązywania promocji lub listy produktów objętych promocją bez uszczuplenia praw nabytych przez klientów przed dniem dokonania zmiany.

 

§ 6 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Udział Uczestnika w promocji oznacza jego akceptację zasad Promocji zawartych w niniejszym Regulaminie.

2. Regulamin promocji dostępny jest na stronie internetowej www.wegielsztygar.pl

pixel