Regulamin "Polecaj Zarabiaj"

§1 ORGANIZATOR

 1. Organizatorem promocji „Poleć znajomemu”, zwanej dalej Promocją, jest Synergio - SYNERGIO GROUP S.A. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Londyńska 4/6, 03-921 Warszawa, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Kapitał zakładowy 100 000.00 PLN opłacony w całości, NIP 1132906293 , REGON 364040210, KRS 0000609092 zwana dalej Organizatorem.

§2 UCZESTNICY PROMOCJI

 1. Uczestnikiem Promocji, zwanym dalej „Uczestnikiem” może być każdy Klient sklepu Wegielsztygar.pl, który dokonał zakupu minimum 1 tony węgla marki Sztygar za pośrednictwiem sklepu www.wegielsztygar.pl i poleci sklep Wegielsztygar.pl swojemu znajomemu wysyłając do niego zaproszenie na stronę korzystając z linka, który może wygenerować po zalogowaniu się do swojego konta w zakładce – „zarabiaj z nami”.
 2. Tylko i wyłącznie zakup dokonany poprzez wejście na strone z przesłanego linka jest brany pod uwagę w programie "Poleć znajomemu"

§3 PRZEDMIOT I CZAS TRWANIA PROMOCJI W SKLEPIE INTERNETOWYM

 1. Uczestnik premiowany jest prowizją kwotową w wysokości 4% wartości za każde zakupy, każdej z osób, którą zaprosił mailowo wysyłając link do udziału w promocji. Warunkiem jest dokonanie zakupu poprzez wejście na strone przez kliknięcie w link i opłacenie tego zamówienia przez osobę zaproszoną. 
 2. Premia w wysokości 4% jest do wykorzystania przy kolejnych zakupach w formie bonu lub do wypłaty w gotówce/przelewem na konto jako rabat do poprzedniego zamówienia złożonego w sklepie www.węgielsztygar.pl.
 3. Przyznanie rabatu skutkuje wystawieniem faktury korygującej do poprzedniego zamówienia Klienta, który polecał.
 4. Faktura będzie wysłana pocztą i musi być odesłana do nas z podpisem Kupującego.
 5. Uczestnik premiowany jest również kolejną prowizją w wysokości 2% za każde zakupy kolejnej, jednej osoby poleconej przez osobę, którą zaprosiła mailowo do udziału w promocji osoba zaproszona przez Uczestnika.
 6. Procedura rozliczenia 2% jest taka sama jak w przypadku pierwszego polecenia.
 7. Warunkiem otrzymania prowizji jest zakończenie realizacji zamówienia przez osoby polecone, tj. Otrzymanie towaru i pełna za nie zapłata.
 8. Promocja w Sklepie Internetowym obowiązuje od dnia 1.1.2016 i może zostać wstrzymana przez Organizatora w dowolnym okresie, o czym Organizator poinformuje na stronie
 9. Uczestnicy promocji zostaną każdorazowo poinformowani drogą mailową o udzielonej prowizji.   Wartość środków zgromadzona w ramach programu jest także widoczna po zalogowaniu w zakładce „Zarabiaj z nami.
 10. Prowizje uzyskane przez Uczestnika sumują się. Każdy przydzielona prowizja może być wykorzystany jako bon w kolejnym zamówieniu lub wypłacona na konto.
 11. Warunkiem udziału w promocji jest wyrażenie zgody na otrzymywanie newslettera i akceptacja regulaminu promocji przez zapraszającego.
 12. Organizator przekaże Uczestnikowi oraz właściwemu dla miejsca zamieszkania Uczestnika urzędowi skarbowemu, informacje o wysokości przychodów (PIT-8C) z tytułu partycypowania Uczestnika w Promocji.
 13. Uczestnik ma obowiązek odprowadzić do właściwego Urzędu Skarbowego podatek z tytułu partycypowania w Promocji według odpowiedniej skali podatkowej.

§4 SPORY

 1. Wszelkie ewentualne kwestie sporne, które mogą pojawić się w związku z przeprowadzeniem niniejszej Promocji należy przesłać na piśmie na adres siedziby Organizatora, w terminie 14 dni od momentu zaistnienia spornego zdarzenia. Organizator rezerwuje sobie prawo do ustosunkowania się do przedstawionych zarzutów w terminie do 30 dni od chwili otrzymania zgłoszenia.
 2. Każdemu Uczestnikowi Promocji przysługuje prawo wniesienia reklamacji w zakresie niezgodności przeprowadzenia Promocji z niniejszym Regulaminem.
 3. Reklamacja może być zgłoszona wyłącznie listem poleconym. O dochowaniu terminu decyduje data stempla pocztowego.
 4. Reklamacja powinna zawierać co najmniej: imię, nazwisko oraz adres Uczestnika, przedmiot reklamacji z uzasadnieniem przyczyn jej wniesienia, podpis.
 5. Wszelkie spory wynikające z niniejszego Regulaminu będą rozstrzygane przez sąd właściwy wg. obowiązujących przepisów prawa.

§5 ZASADY ORAZ WARUNKI OBOWIĄZYWANIA PROMOCJI

 1. Promocja trwa w okresie oznaczonym w Regulaminie Promocji.
 2. W uzasadnionych przypadkach Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu, do zmiany terminu obowiązywania promocji lub listy produktów objętych promocją bez uszczuplenia praw nabytych przez klientów przed dniem dokonania zmiany.

§6 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Udział Uczestnika w promocji oznacza jego akceptację zasad Promocji zawartych w niniejszym Regulaminie.
 2. Regulamin promocji dostępny jest na stronie internetowej www.wegielsztygar.pl
Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką dotyczącą cookies. Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.
Wyrażam zgodę
pixel